Những ai có quyền được đăng ký nhãn hiệu

Tổ chức, tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đãng kí nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế nhãn hiệu tập thể;

Theo quy định của pháp luật những chủ thể sau có quyền nộp đơn hàng hóa:

– Những chủ thể tiến hành sản xuất hàng hoá hay cung cấp dịch vụ trên thị trường;

– Những chủ thể tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp cũng có quyền đăng kí nhãn hiệu cho sản phẩm mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất phải thoả mãn 2 điều kiện: Người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm họ đã biết việc đăng ký đó nhưng không phản đối.

Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lí của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng kí nhãn hiệu đó mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lí đó không được đãng kí nhãn hiệu trừ trường hợp được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc đưa ra lí do chính đáng.

– Tổ chức, tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đãng kí nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế nhãn hiệu tập thể;

– Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng kí nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *