Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân của tác giả;

tin học là sản phẩm sáng tạo của người lập trình, do đó được pháp luật bảo hộ bản quyền tác giả.

Các phần mềm dù có nội dung, công dụng, mục đích và chất lượng khác nhau nhưng xét dưới góc độ pháp lý, chúng được bảo hộ bản quyền như nhau khi đã được tác giả đối với .


Để thực hiện đăng ký bảo hộ, tác giả, người sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền phải nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả đối với phần mềm tin học bao gồm:

Tờ khai đăng ký quyền tác giả (theo mẫu);
Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân của tác giả;
2 đĩa CD ghi phần mềm cần đăng ký bản quyền;
Bản in mã code của phần mềm cần đăng ký;
Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa (Tiếng việt hoặc bản dịch tiếng Việt);
Giấy giao nhiệm vụ (nếu chủ sở hữu phần mềm là công ty);
Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *