Kiểu Dáng Công Nghiệp

Tư vấn về thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm. Bạn đang cần làm thủ tục đăng ký kiểu

Các thông tin hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu, nếu kiểu dáng công nghiệp có chứa nhãn hiệu, gồm một (1) bản; Kiểu dáng Công

Cách để đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là đăng ký bảo hộ kiểu dáng, hình dáng bên ngoài của sản phẩm, hàng hóa, hay quyền sở

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đánh giá khả năng bảo hộ của đối tượng theo từng điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi bảo hộ. Thủ tục đăng ký

Thông tin bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Biểu tượng máy tính, các giao diện điện tử, màn hình điện thoại di động và các sản phẩm tương tự. ảo hộ kiểu dáng

Hướng dẫn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Để cạnh tranh và đứng vững trên thị trường, các nhà phát triển sản phẩm đã đầu tư rất nhiều thời gian, tiền của nhằm