Cách đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Để có thể tiến hành tại Việt Nam thì sáng chế đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau:


Đăng ký sáng chế tại Việt Nam là thủ tục để chủ đăng ký sở hữu bảo hộ giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Để có thể tiến hành đăng ký sáng chế tại Việt Nam thì sáng chế đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn

Có tính mới.
Có trình độ sáng tạo.
Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Hiệu lực của văn bằng bảo hộ

20 năm tính từ ngày nộp đơn. Có thể gia hạn theo từng năm.

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Tờ khai Đăng ký sáng chế ( 02 bản theo mẫu).
Bản mô tả sáng chế;
Bản vẽ kỹ thuật, ảnh chụp của sáng chế;
Thông tin người nộp đơn;
Thông tin của tác giả;
Giấy ủy quyền cho Việt Tín.
Nơi tiếp nhận hồ sơ : Cục Sở hữu trí tuệ

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *